Újabb módosítás a tihanyi Kenderföldek ügyében (Tihanyi Visszhang)

A képviselő-testület várhatóan júliusban megtárgyalja a beruházóval, a Félsziget Resort Kft-vel kötendő Településrendezési szerződést és a HÉSZ módosítását annak érdekében, hogy a terület „szabadidő központ építési” övezetből „kertvárosias” területbe kerüljön, ide illő családi házak épülhessenek meg. A kért változtatás paraméterei szigorítást jelentenek az előzőhöz képest; a kialakítandó telkek száma 45-ről 32-re csökkenne, a megengedett építménymagasság pedig 7,5 méterről 6,5 méterre, a beépítési százalék 18 százalékra csökkenhet, a zöldterület aránya pedig növekszik.

A szerződésben a beruházó vállalja, hogy a megvalósításhoz szükséges dokumentumok, így a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló helyi rendelet és a HÉSZ módosítás felmerülő költségeit teljes egészében magára vállalja. Vállalja továbbá a terület infrastruktúrájának kiépítését, a kialakított telkek közművesítését közmű-gerincvezetékek létesítésével, utak kialakítását, a csapadékvíz-elvezetést, a közvilágítás kiépítését, sőt, az önkormányzati területen, a szennyvíztisztító telep mellett felgyülemlett zöldhulladék-hegy felszámolását is – írja a Tihanyi Visszhang.

A Révbe Érünk Egyesület a márciusi egyeztetést követő levelében jelezte, hogy célja a terület túlzott beépítésének elkerülése, és ennek érdekében egy, a teljes területre, a Kenderföldekre, a Lovardára, az erdőbirtokossági és az önkormányzati területekre kiterjedő környezeti hatásvizsgálatot kér. Kompromisszumként azonban megfelelőnek tartanák, hogy hatásvizsgálat helyett az önkormányzat olyan új településrendezési tervet készítsen a területre, amelyben nem számol az önkormányzati területek beépítésével, és az állami területek beépítése is csak minimális, a jelenleg lehetségesnél jóval kisebb mértékben történhet meg. Az önkormányzat ebben a fázisban a környezeti hatástanulmány készítését amúgy sem tartja indokoltnak, mert 2025-ben mindenképpen meg kell indítani a szabályozási terv felülvizsgálatát, amely során a kérdéses területek környezetvédelmi hatásvizsgálatát is el kell végezni. A településrendezési terv felülvizsgálatáig a következő testületnek bőven lesz ideje a meg nem valósult projektek, mint a turisztikai fogadóépület, a parkoló, a szabadidőközpont esetében a szabályozást végiggondolni. Mindezek miatt a főépítész javaslata megfelelőnek tűnik, hiszen jelenleg nem indokolt a teljes körű hatásvizsgálat, mert a korábban tervezettnél lényegesen kisebb mértékű beépítés valósul meg.

Ha megszületik a megállapodás, a szabályozási terv módosításával a jelenleginél szigorúbb feltételrendszert szabnak a beépíthetőségnek, ráadásul ezt a tulajdonosok kezdeményezik, nem pedig az önkormányzatnak kell utólag ráerőltetni a beruházóra. A feltételek utólagos megváltoztatása amúgy is következményekkel járna.

Amennyiben a testület nem fogadja el a kért módosítást, akkor hatályban marad a régi HÉSZ, ami azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett épületek, 20 százalékos beépítettség és 10 méteres magasságkorlát mellett valósulhatnak meg, vagyis nagyobb fokú beépítést eredményezne.

Az előterjesztésben javasolt döntések tehát olyan kompromisszumos megoldást jelentenek, amely az üdülőtulajdonosok nagy többségének véleményével egyezik, és megoldást jelent a Kenderföld problémájára.