Új balatoni vízpart-tervek: a NABE határidőre lerakta javaslatát az asztalra

A kitolt határidő szerint november 22-ig, azaz a mai napig lehet véleményezni a Miniszterelnökség felé a Balaton új, pár hete napvilágot látott vízparti szabályozásának terveit (ld. korábbi hírünket).  A Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület (NABE) által továbbított, sok konkrétumot tartalmazó javaslatot szó szerint közöljük:

 

Javaslatok a vízparti terv településrendezési tervekben való alkalmazásának tervezett szabályozásához

A Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület (NABE) 25 éve foglalkozik a Balaton és környezeti értékeinek védelmével. A tó körül a településeken helyi NABE csoport törődik a helyi problémákkal. Együttműködésre törekszünk a balatoni feladatokkal foglalkozó kormányzati szervekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, partnerként veszünk részt a társadalmasítási feladatokban. Céljaink közé tartozik, hogy a helyiek véleményét képviseljük a hivatalos szervek előtt a fórumokon szóban és írásban.

A tervezett szabályozás legfontosabb szempontjának a természetes és természetközeli partszakaszok jelen állapotának megőrzését tekintjük.

A Balaton és környezete megóvásának vízgazdálkodási problémái a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) keretébe tartoznak. A VGT-2 Jelentős kérdések című tanulmányának (Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések a Balaton részvízgyűjtő területén, 14. oldal),  megállapítása: „A parti régió természeti állapota a fokozott antropogén hatások miatt leromlott. A partvonal rehabilitáció végrehajtásának elmaradása a kedvezőtlen áramlási viszonyok kialakulásával és a szemétzugok fennmaradásával érezteti hatását, például a nádasok állapotának romlásában. A kikötőfejlesztés gátolja a parti élővilág jó állapotának kialakulását. A partvonal rehabilitáció kötelező felülvizsgálatának eltörlésére vonatkozó tervezetek ökológiai kihatásait célszerű lenne megvizsgálni.”

 

1. JAVASLAT

A TNM rendeletek tervlapjain meghatározott területfelhasználási egységek változtatásának legyen feltétele környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján adott környezetvédelmi engedély.

Indokolás: A Balaton vízparti területeire vonatkozó új szabályozással hatályon kívülre kerülnek a TNM rendeletek kötelező felülvizsgálatra vonatkozó előírásai. Javaslatunk az ebből fakadó veszélyek elkerülését, és a hosszabb távon jelentkező káros hatások megelőzését szolgálja, összhangban a VGT tanulmányában megfogalmazott javaslattal.

A közcélú területfelhasználási tervek néhány szelvényére vonatkozó helyi javaslatunkhoz rövid indokolást is fűzünk.

 

2/1. JAVASLAT – BALATONFÖLDVÁR

Balatonföldvár 2/2. szelvényén a 13, 15/6, 15/7 és 20 helyrajzi számú területek besorolásának visszaváltoztatása a 22/2004. (XI. 12.) számú TNM rendelet szerinti besorolásra.

Indokolás: A jelzett területek a TNM rendelet szerint zöldterületek. Önkormányzati hatáskörben történő csökkentésükre a balatonföldvári önkormányzat már korábban is tett kísérletet, az „alövezet” fogalmának rendeletbe foglalásával. Azonban ezt a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.004/2019/5. számú határozatában törvénysértőnek minősítette, és az önkormányzati rendelkezést megsemmisítette. Megjegyezzük, hogy a Kúria döntését a balatonföldvári önkormányzat csak részlegesen hajtotta végre, mert rendeletében a térképi mellékletet nem változtatta meg a Kúria döntésének megfelelően.

A szakmai véleményezésre bocsátott területrendezési tervbe ismét bekerültek a zöldterületeket csökkentő alövezetek. A jelkulcsban ugyan nem szerepel, de a térkép mutatja őket.

Javaslatunk elbírálásához kérjük, vegyék figyelembe, hogy Balatonföldvár természeti értékeinek védelme mellett a törvényességen őrködő magas grémium döntésének tiszteletben tartását is szolgálja.

 

2/2. JAVASLAT – BALATONGYÖRÖK

A 2/1 szelvény helyrajzi szám nélküli Ki jelű területkijelöléseinek megszüntetése, és besorolásuk helyreállítása a 23/2004. (XI. 21.) számú TNM rendelet és a 17/2008. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) előírásai szerint.

Indokolás: A 2/1 szelvényen feltüntetett állapot a napokban fölmerült teherkikötő építését lehetővé tevő módosítást mutatja. Az átsorolást nem előzte meg (vagy legalábbis nincs tudomásunk róla) a teherkikötő építése környezeti következményeinek vizsgálata, holott a jelenleg hatályos HÉSZ 17. §-a tartalmaz erre vonatkozó előírást. Nem vették figyelembe a szomszéd települést, Vonyarcvashegyet sújtó következményt sem. A kikötőépítés veszélyt jelent az egyetlen magyar halász-kápolna, a Szent Mihály kápolna és környezete tájképi értékére.

 

2/3. JAVASLAT – BALATONFÜRED

A 2/1 szelvényben a 0971/20 helyrajzi számú és a 396/5 helyrajzi számú területek besorolásának helyreállítása zöldterületként, illetve különleges strandterületként.

Indokolás: A 0971/20 terület a 17/2004. (IX. 11.) TNM rendelet szerint kötelezően megtartandó közterület és zöldterület, melyet a településrendezési terv egyéb beépítési területként tüntet föl, ezzel nem lehet egyetérteni.

A 396/5 terület különleges strandterület. Átminősítése egyéb beépítési területté folyamatban van. Kérjük, hogy az új térképen legfeljebb csak az eljárás lezárása után változtassák meg a strandterület minősítést, ha az átsorolás jogszerűen lehetséges.

 

2/4. JAVASLAT – FONYÓD

A 4/1 szelvény 5954/1 helyrajzi számú területe besorolásának helyreállítása strandterületként, illetve a hajók (és csónakok) kikötésére felhasználható partszakasz jeleinek törlése.

Indokolás: Az 5954/1 helyrajzi számú terület jelenleg alkalmas és használatos is strandolásra. A helyiek strandként szeretnék használni itt a partot, és fölöslegesnek is tartanák kikötő megvalósítását, mert a közelben jobbra és balra is vannak kikötők, melyek kihasználtsága csekély.

 

2/5. JAVASLAT – CSOPAK

Az 1/1. szelvény 462/3 és a 462/4 helyrajzi számú területei besorolásának helyreállítása strandolásra alkalmas partszakaszként, a hajók (és csónakok) kikötésére felhasználható partszakasz jeleinek törlésével.

Az 576/3 helyrajzi számú út kerékpárútként javasolt kijelölésének törlése.

Indokolás: A 462/3 és 462/4 helyrajzi számú területek előtti partszakaszok a 16/2005. (V. 5.) számú TNM rendelet szerint strandterületek. A jelenlegi keskeny községi strand fejlesztése csak ebbe az irányba lehetséges. Csopakon elegendő számú kikötő, illetve kikötőfejlesztésre alkalmas más partszakaszok is vannak (464/3, 464/4, 465/2), ezeket a tervezet is feltünteti.

A 576/3 helyrajzi szám a Kőkorsó utca, egy gyűjtőút, nagy kétirányú forgalommal, mert a strandolók csak innen tudnak a 73-as számú főútra kanyarodni. Az 576/3 helyrajzi számú út kerékpáros közlekedésre javasolt nyomvonala jelölést kérjük törölni.

 

2/6. JAVASLAT – SIÓFOK

A 6/5 szelvény 2662/3 és 2662/5 helyrajzi számú terület strandterületként való kijelölése, illetve a hajók (és csónakok) kikötésére felhasználható partszakasz jeleinek törlése.

Indokolás: A terület jelenleg alkalmas és használatos is strandolásra, sportolásra. A kikötő pedig veszélyeztetné a fürdőzők és sportolók testi épségét. A helyiek és az itt nyaralók több fórumon kifejezték a kikötőjelek törlésre vonatkozó kérésüket.

 

2/7. JAVASLAT – BALATONSZEMES

A 2/1 szelvényben a 694 és a 695/1 helyrajzi számú területeket ne sorolják át egyéb beépítésre szánt területekké, őrizzék meg a 36/2004. (XII. 30.) TNM rendelet szerinti különleges terület minősítésüket.

Indokolás: A 2018. évi CXXXIX. törvény 71. § (1) kimondja, hogy „A Balaton vízparti területein új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.”

 

3. JAVASLAT

Új fogalom, a részleges parti sétány bevezetése a közcélú településrendezési tervbe.

Részleges parti sétány: Az önkormányzat fizetős strandjának partja a fizetési időszakon kívül.

Indokolás: A parti sétány nemcsak a partok természetességének megőrzéséhez járul hozzá, hanem fontos turisztikai szolgáltatás is. Még az ún. minőségi turista (a gazdag ember) számára is meghatározó élmény a vízpart nyugalma és a csodaszép látvány. A Balaton ingyen nyújtja ezt a szolgáltatást az embernek, ha a part megközelíthető.

Az utóbbi időkben a szabadon igénybe vehető parti sétahelyek száma és hossza csökkent, a fizetős strandok számának megszaporodásával párhuzamosan. Megértjük, hogy az önkormányzatoknak szüksége van a jegybevételre. Azonban a fizetős strandok bevezetésével – különösen az északi parton, ahol már csak három ingyenes strand van – a part megközelíthetősége lecsökkent, vagy a sétány rövid szakaszokká töredezett szét. Ezért javasoljuk, hogy a szezonon kívül, és a szezonban a jegyvásárlási napszakokon kívül a pénzes strand legyen kötelezően ingyenesen igénybe vehető parti sétányként.

Jelenleg változatos a kép. Van önkormányzat, amelyik természetesnek tekinti ezt az igényt, és már a nyári estéken is nyitva tartja a sorompót (például Csopak), és van, ahol ősszel fölteszik a lakatot, ami tavaszig akadályozza a part megközelítését (például Balatonföldvár). A részleges parti sétány definíció bevezetése a helyenként már meglévő jó gyakorlatot tenné kötelezővé.

Csopak, 2019. november 22.

Dr. Hajósy Adrienne programvezető és Szauer Rózsa elnök

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület”