Térségi fejlesztések

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési irányainak meghatározása

Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balaton Kiemelt Térség életében a 2014-2020 tervezési időszakra való felkészülés volt. A Tanács területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatai közé tartozik a térségre vonatkozó területfejlesztési dokumentumok elkészítése. Ennek elemei:

 • Helyzetértékelés 2014-2030,
 • Területfejlesztési Koncepció 2014-2030,
 • Területfejlesztési Program (Stratégia, Operatív Program) 2014-2020,
 • Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra,
 • Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.

A fejlesztések célja a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a régióban élők és dolgozók számára egész évben elérhető legyen egy kiszámítható élet- és munkakörnyezet. A Balaton a lenyűgöző tájnak és területi adottságainak köszönhetően a különböző generációk számára nyújt megfelelő lakóhelyet.

Az itt élő emberek megélhetéséhez azonban elengedhetetlen, hogy megfelelő munkalehetőséget találjanak a lakóhelyük közelében, vagy lehetőségük nyíljon otthoni munkavégzésre. A munkalehetőségek leghatékonyabban a turizmus fejlesztésével, az érkező vendégek számának, valamint a régióban eltöltött idejük hosszának növelésével javíthatóak.
A megnövekedett vendégszám és lakosságszám többletfogyasztást jelent, melynek kielégítésére a helyi termékek nyújthatnak megfelelő megoldást, munkahelyeket teremtve ezáltal a parttól távolabbi településeken.

Mindezeket szem előtt tartva dolgozta ki a BFT a térség fejlesztési programját, amelynek célja, hogy a Balaton térségét egy olyan hellyé alakítsuk, ahol egyaránt jó élni és jó dolgozni, és nem utolsó sorban, ahol jó pihenni!

A régió területfejlesztési céljainak, feladatainak bemutatása

A Balaton Kiemelt Térség adottságai, gazdasági ereje, és az országos fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jelentősége miatt fontos szerepet tud játszani az országos fejlesztési célok elérésében.

A Balaton Kiemelt Térség az országos célok közül elsősorban a foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez tud hozzájárulni. Ezen két területen azonban a – meglévő gazdasági, környezeti, társadalmi adottságai alapján – az országos átlagot meghaladó mértékű eredményeket tud elérni.

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programja elsősorban egy gazdaságfejlesztési, versenyképességet növelő program, mely főként a turizmusgazdaságon keresztül kívánja és tudja elérni a megfogalmazott célokat:

 • 700 ezer vendégéjszaka szám növekedés,
 • 10 ezer fő részére új munkahely teremtése.

A vendégéjszakák számának növelésével, szükségszerűen arányosan növekszik a direkt és közvetett szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban foglalkoztatottak száma is, továbbá a GDP.
A vendégéjszaka szám növelése részben a vendégszám növelésével, részben a tartózkodási idő meghosszabbításával növelhető. Az attrakciók minőségének és számosságának növelése, a marketing tevékenység erősítése, a szezon meghosszabbítására, tavaszi és őszi szezonra alkalmas infrastruktúra kiépítése, a régió könnyebb megközelíthetősége, az attrakciók régión belüli gyorsabb elérhetősége mind ezt biztosító feltétel. Új elemként kerül a koncepcióba az egészségipar, egészségturizmus hangsúlyosabb megjelenítése.

A megnövekedett vendégszám többletfogyasztást jelent nem csak a szolgáltatások, de a termékek tekintetében is melynek biztosítására a parttól távolabbi települések, elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és Balaton térségében való értékesítése révén nyújthatnak kínálatot. Termelői, feldolgozói és értékesítési együttműködések kialakításával a térségben, elsősorban a parttól távolabbi településeken termelt, feldolgozott és értékesített mezőgazdasági termékek előállítása révén további új munkahelyek keletkeznek.

A turisztikai célú fejlesztéseknek nem csak direkt gazdasági hatásai vannak a kereslet, fogyasztás megnövekedése révén, hanem a kialakult magas színvonalú környezetben az innovatív, tudás alapú gazdaság letelepedéséhez vonzó lakó és munkakörnyezetet is biztosít. A nemzetközi trendek figyelembevételével folyamatosan nő a távmunka keretében foglalkoztatottak száma. A Balaton kiváló adottságokkal rendelkezik ezen a téren (üres ingatlanok, informatikai kiépítettség, kellemes lakókörnyezet, ezért a Régióban az országos átlag feletti munkahelyteremtés várható a tudásalapú gazdaság további feltételeinek kiépítése esetén.

A növekvő vendégforgalom kiszolgálására, a bel- és külföldi turisták térségbe utazásához, a megnövekedett környezet terhelés káros hatásainak kivédésére, a fejlesztések meglévő környezetbe illesztéséhez elengedhetetlen infrastruktúrafejlesztéseket kell végrehajtani. A fejlesztések és a szükséges közlekedési, környezeti, energetikai infrastruktúra kiépítése összhangban van az ágazati környezetvédelmi és közlekedési célkitűzésekkel, különösen a megújuló energia hasznosítás és környezetbarát közlekedés témakörökben.

Mindezek megvalósítására, a változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szükségesek, ezért az új programidőszakban még hangsúlyosabb szerepet kell kapnia az intézményfejlesztési programoknak, nem csak a turizmus, de például a közlekedésszervezés, közlekedési szövetség tekintetében is.

Az előzőekben nevesített célok átfogó a kibontása jelenik meg a fejlesztési dokumentumokban a vonatkozó rendeletekben és előírásokban megfogalmazott formai és tartalmi keretek figyelembevételével.

A térségi fejlesztési dokumentumokban elfogadott célkitűzések és intézkedések részletezése

A Balaton Régió jövőképe:
Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!

A Balaton térség jövőképe az alábbi 4 pillérre épül:

tersegi-fejl-1

A Balaton Kiemelt Térség jövőképének eléréséhez szükséges átfogó és középtávú célok:

Innovatív Balaton!
A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén.

Aktív Balaton!
A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként.

Balatoni egészség és megújulás!
A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által.

Balatoni terméket az asztalra!
Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése.

Megújuló balatoni közösségek!
A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő közösségek folyamatos megújulása.

Természetes Balaton! Egészséges környezet, tiszta Balaton!
A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a települések építészeti színvonalának növelése.

Elérhető Balaton!
Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében.

A térség fejlesztése során az alábbi horizontális, valamennyi fejlesztési területre kiterjedő elvek kerülnek érvényesítésre:

 • Fenntartható környezet- és tájhasználat, mely során a tervezett beruházások, (pl. ingatlan-, vonalas infrastruktúra-fejlesztések) figyelemmel vannak a természeti értékek védelmére, a vízbázisok védelmére, a levegőszennyezés csökkentésére, a hulladékok keletkezésének mérséklésére.
 • Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívüli épületek, területek (pl. kiskertek, üres ingatlanok) „újrahasznosítása” a zöld mezős beruházások helyett.
 • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe, illetve a fejlesztések hatásainak szétterítése a nagyobb munkanélküliséggel sújtott területekre.
 • Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása, mely során biztosítani kell az információknak a hátrányos társadalmi csoportokhoz való eljutását.
 • Balaton térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzése az érintett szakmai szervezetek, intézmények között, illetve az állami, önkormányzati és civil szervezetek közti partnerségben.
 • Mindennapi élet biztonságának javítása a Balaton régióban, amely magában foglalja a szárazföldi és vízi közlekedés biztonsági intézkedések révén a balesetek kockázatának mérséklését, illetve vagyon és személyi biztonságjavításához kapcsolódó intézkedéseket.