Harminc évvel ezelőtt hunyt el Zákonyi Ferenc Balaton-kutató (Siófoki Hírek)

Zákonyi Ferenc szakmai felkészültségének hírét bizonyítja, hogy a második világháború utáni súlyos helyzetben, a kárelhárítás és újjáépítés idején Siófokra hívták főjegyzőnek. Zákonyi ekkor is többet tett annál, mint ami munkaköri kötelességéből fakadt volna. 1946- ban többnyelvű turisztikai prospektust adott ki Siófokról, téli és nyári sportrendezvények létrejötténél bábáskodott, Országos Sport Kongresszust szervezett, és elérte, hogy a háború után ébredező Siófok újra országos hírű hellyé váljon. 

A sport és az idegenforgalom mellett Zákonyi népművelőként is kibontakoztatta magát, hiszen ebben az időben létrehozta és életben tartotta (amíg lehetett) a Balatoni Népfőiskolát, melynek vezetője Molnár István (1908–1987) táncművész, néptánckutató, a korszak tán legjelentősebb mozgásművészeti szakembere lett – olvasható a Siófoki Hírekben megjelent visszaemlékezésben.

Matyikó Sebestyén József Molnár Istvánnal készített interjúja a Hitel 1992/10. számában jelenhetett meg. Képet alkothatunk belőle a siófoki Balatoni Népfőiskola létrejöttéről és működéséről:

„[…] 1946-tól, amikor a Zákonyi-féle akció megkezdődött, akkor jöttem én családostól le, és kezembe vettem utána az irá- nyítást és a szervezést. Aztán már Zákonyi csak azt csinálta, amire én hivatalosan kértem, úgyhogy már nem kezdeményezett tovább, miu- tán én már lenn voltam Siófokon. Először is fölfektettem a tantervet, hogy mi szerepeljen  a  Népfőiskola munkájában. Ez egy-egy szóban nem fedi azt, ami ott történt, mert a hagyományápolás kiterjedt a táncra, az énekre, a zenére, a díszítőművészetre, továbbá ezek eredőire: az esztétikára, és ennek a gyűjtőszava: hagyományápolás. Ezek mind külön órákban mentek. A történelmet ebből a szemszögből tárgyaltuk. Tehát voltak dolgok, ahol én ratifikáltam a történelmi adatokat, olyasmiket például, mint a Kupa-lázadás, és Szent István körüli dolgokban; hogy hol volt neki érdeme, hol csinált rosszat.”

A beszélgetésben Molnár István többször  is visszatér  a Népfőiskola megszüntetésére:

„[…] mert Ortutay segítségével feloszlatták a Népfőiskolát. – Ez mikor is volt? – Körülbelül 1949 őszén. Ezt a feloszlatást áltörvényesítéssel hajtották  végre;  nem a Siófoki Népfőiskolát oszlatták fel, hanem a magyarországi összes többi népfőiskolát, de nem volt, csak kettő; a siófoki nagy aktivitással működött, és volt egy Sárospatakon, Rácz István vezetésével, amely erősen amatőr- ízű, szórakoztató, beszélgető jellegű: semmiféle komolyabb koncepciója annak az iskolának nem volt, csak a jóindulat, amit nem lehet tőlük meg- tagadni. Rácz az elkövetkező időkben a Siófoki Népfőiskolára küldte azokat, akikben ott tehetséget látott.”

Zákonyi Ferenc jegyzőként olyannyira jó szakembernek számított, hogy sem a második világháborút követő változások, sem az 1949-es antidemokratikus átalakulás  nem tudta megingatni közigazgatásban betöltött szerepét. Sőt, a visszaemlékezők tanúsága szerint aktív részt- vevője volt a megyerendszer átalakításának,  melynek  –  sok  vitatható eredménye mellett – egyik pozitívuma volt, hogy Siófokot Veszprém megyétől Somogyhoz csatolták, ezzel kikerült abból a perifériás helyzetből, ami gátolta, gátolhatta a kibontakozó fejlődést.

Ehhez képest az már tényleg csak a sors fintora, hogy Zákonyi, aki aktív részese volt annak, hogy Siófok elkerüljön Veszprém megyétől, még- is Veszprém megyei maradt, hiszen 1951- ben átköltözött Balatonfüredre, ahol sokszínű tehetsége kibontakoztatásához táptalajt, terepet és megfelelő megbízatást kínáltak neki. Zákonyi Ferenc, aki jegyzői munkáját az ország államformáját megváltoztató viharok közepette – királyságból köztársaság, majd népköztársaság – meg tudta őrizni, sikerei miatt szálka lett a siófoki pártbizottság vezetői szemében. Rágalmakkal és mondvacsinált indokokkal rávették, hogy hivatali székéről lemondjon.

Ebben a helyzetben Zákonyi Ferenc aligha gondolta, hogy ennél jobb dolog nem is történhetett volna vele. Pedig a történet folytatása, a következő négy évtized pont ezt bizonyítja: a balatonfüredi évek busásan kárpótolták a párttitkár packázásai után.